ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ

ครูสมพรรณ วรรณทอง

ม.2/1 ส 22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน3 https://meet.google.com/cki-zorr-uag

ม.2/3 ส 22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน3 https://meet.google.com/sqt-qhww-eob

ม.2/7 ส 22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน3 https://meet.google.com/dmt-fjoa-gka

ม.2/5 ส 22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน3 https://meet.google.com/arc-mvgp-qdh

ม.3/1 ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 https://meet.google.com/trd-qwqt-zqs

ม.3/2 ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 https://meet.google.com/wcd-vcxh-wnh

ม.3/3 ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 https://meet.google.com/euj-gaqv-hvm

ม.3/4 ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 https://meet.google.com/zgx-eecg-bfv

ม.3/5 ส 23102 ประวัติศาสตร์ https://meet.google.com/qoj-ngkp-baj

ม.5/4 ส 32207ประวัติศาสตร์ล้านนา https://meet.google.com/dgg-kozw-mch

ม.5/5 ส 32207ประวัติศาสตร์ล้านนา https://meet.google.com/ccw-jwos-zqz

ครูผ่องศรี ปัทมเทศ

กลุ่มLineสังคมม.6​ ประวัติ​ ม.5

ครูอารี แก้วน้อย

ม.3/1 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 รหัส Google Meet : jst-rwdh-dre

ม.3/3 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 รหัส Google Meet : yaj-byhq-tjz

ม.3/4 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 รหัส Google Meet : hns-pkqz-trb

ม.3/5 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 รหัส Google Meet : isg-rqxw-nxn

ม.3/7 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 รหัส Google Meet : jje-bdwn-jsw

ม.4/4 ส31208 การปกครองของไทย รหัส Google Meet : gyi-xwje-ern

ม.5/4 ส32202 เหตุการณ์ปัจจุบัน รหัส Google Meet : aig-uujb-cny

ม.5/5 ส32202 เหตุการณ์ปัจจุบัน รหัส Google Meet : vuo-qorz-nkp

ครูเดือนเพ็ญ อภิวงศ์

ม.2/2 ส 22101 สังคมฯ3 https://meet.google.com/kmx-jmjh-cjv

ม.2/4 ส 22101 สังคมฯ3https://meet.google.com/qim-rsyx-spe

ม.2/6 ส 22101 สังคมฯ3https://meet.google.com/que-oquf-pvg

ม.2/1 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/igb-dxfk-ezf

ม.2/2 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/iop-pxvx-vqu

ม.2/3 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/xve-weev-ndw

ม.2/4 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/ehz-qwns-cmi

ม.2/5 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/wwf-rpeb-vhn

ม.2/6 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/euv-udva-uwf

ม.2/7 ส 22102 ประวัติฯ3https://meet.google.com/yuy-wbhx-mov

ม.4/4 ส 32101 กฎหมายกับชีวิตhttps://meet.google.com/nsv-wvec-xah

ม.4/5 ส 32101 กฎหมายกับชีวิตhttps://meet.google.com/hng-hfys-gsh

ครูธีรภัทร แปงคำ

ม.4/1-4/6ส31101 ส31102Google meet

ครูมณีรัตน์ แก้วมงคล

- ม.1/1 ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน1 , ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : hcc-jiob-ugf

- ม.1/2 ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : drh-dhxm-otx

- ม.1/3 ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน1 , ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : fgx-uwpn-uue

- ม.1/4 ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : czx-nenn-swd

- ม.1/5 ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : frp-ifzd-kie

- ม.1/6 ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน1 , ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : cnn-tbxw-mfx

- ม.1/7 ส21102 ประวัติศาสตร์1 รหัส Google Meet : crm-kuig-fjo

- ม.3/8 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 รหัส Google Meet : eku-wtki-tdf

ครูเกรียงไกร หลวงเขียว

ม.5/1 ส32101 สังคมพื้นฐาน 3 รหัส Google Classroom : ef2px75

ม.5/2 ส32101 สังคมพื้นฐาน 3 รหัส Google Classroom : 3tsuayr

ม.5/3 ส32101 สังคมพื้นฐาน 3 รหัส Google Classroom : ocnhgxh

ม.5/4 ส32101 สังคมพื้นฐาน 3 รหัส Google Classroom : pp6b5wv

ม.5/5 ส32101 สังคมพื้นฐาน 3 รหัส Google Classroom : 2bba5gu

ครูณัฐสุรางค์ สุวรรณรินทร์

ส21101 สังคมศึกษา ม.1/2 รหัส Google Classroom : gj6ggg4

ส21101 สังคมศึกษา ม.1/4 รหัส Google Classroom : l7uvt66

ส21101 สังคมศึกษา ม.1/5 รหัส Google Classroom : zdzthmc

ส21101 สังคมศึกษา ม.1/7 รหัส Google Classroom : 5323dx6

ส23102 ประวัติศาสตร์ ม.3/6 รหัส Google Classroom : 4javxyc

ส23102 ประวัติศาสตร์ ม.3/7 รหัส Google Classroom : puangkm

ส23102 ประวัติศาสตร์ ม.3/8 รหัส Google Classroom : ohz3nco

ส33202 ภูมิปัญญาไทย ม.6/4 รหัส Google Classroom : uj7komb

ส33202 ภูมิปัญญาไทย ม.6/5 รหัส Google Classroom : hlp7ybi