ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูรัตนา มั่นคง

ครูธีรยุทธ กสิรักษ์

ม.2/1 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 รหัส Google Meet : https://meet.google.com/ciu-tthp-asd

ม.2/2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 รหัส Google Meet : https://meet.google.com/inj-rqfn-emo

ม.3/6 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 รหัส Google Meet : https://meet.google.com/vgq-czex-zij

ม.3/8 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 รหัส Google Meet : https://meet.google.com/exd-mskb-kyu

ครูเกตุฤดี ราชไชยา

ม.1/1 (คาบ 2-3) รหัสชั้นเรียน o64a76c

ม.1/6 (คาบ 5-6) รหัสชั้นเรียน j4h7myq

ครูเมตตา ดวงสนม

ม.4/1 ว 31201 ฟิสิกส์ 1 ลิงค์เข้าชั้นเรียน https://meet.google.com/esq-rzez-itq

ม.4/2 ว 31201 ฟิสิกส์ 1 ลิงค์เข้าชั้นเรียน https://meet.google.com/guo-qfwo-yoq

ม.4/3 ว 31201 ฟิสิกส์ 1 ลิงค์เข้าชั้นเรียน https://meet.google.com/sqe-dgew-rmy

ม.6/2 ว 33201 ฟิสิกส์ 5 ลิงค์เข้าชั้นเรียน https://meet.google.com/goj-ixty-tuk

ม.6/3 ว 33201 ฟิสิกส์ 5 ลิงค์เข้าชั้นเรียน https://meet.google.com/exa-oebc-vmh

ครูลดาวัลย์ คำวินิจ

รหัส google classroom ว31221

ม.4/1 : qrgqtsa

ม.4/2 : g6yk3o4

ม.4/3 : x6b5q7e


ครูนันทชา จันทรธรรม

ครูกชพรรณ ตั๋นตุ้ย


ครูมณีรัตนพรณ์ วงศ์ศรี


ครูธนัชพร พาสุริยันต์

• วิชา ชีววิทยา1 (สายวิทย์-คณิต) ว31241 รหัส google classroom

1. ม.4/1 รหัส n2f6jcx

2. ม.4/2 รหัส hwmgbv7

3. ม.4/3 รหัส 7d44e56

***รหัสเข้าเรียน google meet รหัส vdf-qdkc-mpf


• วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (พื้นฐาน) ว31101 รหัส google classroom

1. ม.4/1 รหัส vy7om44

2. ม.4/2 รหัส ydz6gan

3. ม.4/3 รหัส t34ybvf

4. ม.4/4 รหัส aohxcz3

5. ม.4/5 รหัส rwh7adf

6.ม.4/6 รหัส 5aawqs3

***รหัสเข้าเรียน google meet รหัส xpa-npdt-yvq


ครูทรงพร อ้วนล่ำ

ม.2/3 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลิ้ง https://line.me/R/ti/g/ZugNVFWraM

ม.2/4 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลิ้ง https://line.me/R/ti/g/l68DQurBwH

ม.2/5 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลิ้ง https://line.me/R/ti/g/q8hmRcivQY

ม.2/6 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลิ้ง https://line.me/R/ti/g/Ek8O_RJBH9

ม.2/7 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลิ้ง https://line.me/R/ti/g/V8oRgi06tn

ม.1/7 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลิ้ง https://line.me/R/ti/g/-ZkdBN3fGL

ครูน้ำทิพย์ เรือนจักเครือ


ครูสุวิทย์ โพธิศาสตร์

ม.4 ออกแบบและเทคโนโลยี ว31105 รหัส tvtqh4i ม.5 ซอฟต์แวร์ศึกษา ว30217 รหัส c7fz4oe

ครูวิชาญ ยาวิชัย

ม.1/1 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : wpfxf5i

ม.1/2 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : tef6765

ม.1/3 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : wb4zvr4

ม.1/4 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : ku6tope

ม.1/5 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : iepm7vb

ม.1/6 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : u6jnlmn

ม.1/7 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี รหัส Google Classroom : 6ul7r7c


ม.3/5 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : ixdvs4s

ม.3/6 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : 7kv3opf

ม.3/7 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : 3rfqtko

ม.3/8 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : dlo7jd2

ครูภัคพล ทะแกล้วพันธุ์

ม.3/1 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : gij4jce

ม.3/2 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : dscpmtw

ม.3/3 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : 5a5y6qn

ม.3/4 ว23106 วิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : 77vzcld


ม.2/1 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : eqnd3if

ม.2/2 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : aa24abv

ม.2/3 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : vzlqhcn

ม.2/4 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : 6zkovjh

ม.2/5 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : pkjmaae

ม.2/6 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : i7vcdki

ม.2/7 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ รหัส Google Classroom : id74rml

ครูอมรพันธ์ วงศ์พุฒิ

ม.5/4 ว30213 การสร้างเว็บไซต์ รหัส Google Classroom : jgps2u2

ม.5/5 ว30213 การสร้างเว็บไซต์ รหัส Google Classroom : onod3e4

ม.5/6 ว30213 การสร้างเว็บไซต์ รหัส Google Classroom : u52zdq4

ม.5/7 ว30213 การสร้างเว็บไซต์ รหัส Google Classroom : u3jrjqk

ม.6/1 ว30221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รหัส Google Classroom : 3rlca7v

ม.6/2 ว30221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รหัส Google Classroom : nark44c

ม.6/3 ว30221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รหัส Google Classroom : yxqc7pi

ม.6/4 ว30221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รหัส Google Classroom : lzvwba7

ม.6/5 ว30221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รหัส Google Classroom : rivqurj

ม.6/6 ว30221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ รหัส Google Classroom : y2lzzoh