กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์

และจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อมีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ได้ทันทีหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

วันภาษาไทยแห่งชาติ