ห้องเรียนภาษาไทย

ครูอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ


ม.๕/๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : onhtdqx

ม.๕/๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : cd4dy7l

ม.๕/๓ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : nhylufd

ม.๕/๔ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : sa3wu5y

ม.๕/๕ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : xl2tujj

ม.๕/๖ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : 5ktq2pd

ม.๕/๗ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ รหัส Google Classroom : ibjmqr6

ม.๕/๔ การเขียนในชีวิตประจำวัน ท๓๒๒๐๕ รหัส Google Classroom : kyfjuyo

ม.๕/๔ การเขียนในชีวิตประจำวัน ท๓๒๒๐๕ รหัส Google Classroom : 6fmqi7z


ครูพรรณี ใจสาร

ชั้น ม.1/1 - ม.1/7 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 1รหัส ท21101

ครูจิดาภา เฟื่องฟู

ม3/1-ม3/3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน5 รหัส Google Classroom : his2wm2

ม4/1-4/6 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน1 รหัส Google Classroom : 32a7yzp

ครูบังอร มาละใจ

ม.6/1 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัส Google Classroom : rshddpt

ม.6/2 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัส Google Classroom : mtf325b

ม.6/3 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัส Google Classroom : knyk7ck

ม.6/4 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัส Google Classroom : jgwj7qx

ม.6/5 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัส Google Classroom : 2krgkr2

ม.6/6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัส Google Classroom : e73ren4


ม.6/4 ท33204 หลักภาษาไทย 1 รหัส Google Classroom : lq46khc

ม.6/5 ท33204 หลักภาษาไทย 1 รหัส Google Classroom : kifwlv5


ม.4/4 ท31204 การอ่าน รหัส Google Classroom : be2b7q6

ม.4/5 ท31204 การอ่าน รหัส Google Classroom : ktwv6se

ครูจินดารัตน์ กรจันทร์


ครูทรรศิกา สันติกิจ

ม.2/1 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : qwvucvc

ม.2/2 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : bvs63li

ม.2/3 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : zq4aaxc

ม.2/4 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : ihjdkk4

ม.2/5 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : gomrpv4

ม.2/6 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : hw2nh6r

ม.2/7 ท22101 ภาษาไทย รหัส Google Classroom : xdj6mhi

ม.2/1 I20201 IS รหัส Google Classroom : v6qk7qy

ม.2/2 I20201 IS รหัส Google Classroom : 6ryc3pr