ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

ครูจนัญญา เสมอใจ


ครูประเสริฐ ณ จันตา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ21101 ชั้น ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 https://meet.google.com/uno-ajdr-ojf

ครูทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อ31101) ม.4/4-4/6 มอบหมายงาน

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3 (อ32201) line กลุ่ม

ครูอัญชลีย์ ยอดศรี

ม.2/5 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส Google Classroom : cww4bmy

ม.2/6 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส Google Classroom : axi6y4k

ม.2/7 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส Google Classroom : 6bz4aeo

ม.6/5 อ33201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด รหัส Google Classroom : i2h4yox

ม.6/6 ก ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด รหัส Google Classroom : mwl64vd

ม.2/1 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom : p64fqko

ม.2/2 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom : o6a3pye

ม.2/3 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom : xd73qn7

ม.2/4 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom : hd5wxgn

ม.2/5 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom : znts6ta

ม.2/6 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom : lw55aym

ม.2/7 อ22203 ภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัส Google Classroom: u536uth

รหัส Google Meet ทุกรายวิชา /ระดับชั้น : meet.google.com/vka-dbqp-oej

ครูสุกัญญา เติงจันต๊ะ

ม. 5/1 รหัส meet : did-pspc-dvr ม.5/2 : nmr-gkfn-knv ม. 5/3 : nbr-ianhd-hep ม. 5/4 : ezw-mbjo-iwy ม. 5/5 : tvj-nset-gft ม.5/6 : ged-qitd-she ม. 5/7 : fyh-gqsi-qsh ม. 6/4 : tcg-aicu-fcu ม.6/5 : wou-tsfpkvq ม.6/6: gtf-yooz-xuf

ครูศิริวัฒน์ ละคำปา

ม.1/1 อ 21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด รหัส Google Classroom : tuiwzh7

ม.1/2 อ 21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด รหัส Google Classroom : pbdrut5

ม.1/3 อ 21208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส Google Classroom : cp2knwy

ม.1/4 อ 21208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส Google Classroom : a3szliy

ม.1/5 อ 21208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส Google Classroom : uu3wi56

ม.1/6 อ 21208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส Google Classroom : umtxkxw

ม.1/7 อ 21208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส Google Classroom : 2hvheqb

ม.3/6 อ 23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 รหัส Google Classroom : llbv57q

ม.4/4 อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 รหัส Google Classroom : 7ne62zs

ม.4/5 อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 รหัส Google Classroom : 5ynl5xv

ม.4/6 อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 รหัส Google Classroom : 5gn6iqh

ครูดวงจันทร์ บานทรงกิจ

ม.6/1-6 อ33101 : Line

ครูวลัยพรรณ ฝั้นจักสาย

https://line.me/R/ti/g/JdHVHoSUk3
ลิ้งค์ไลกลุ่ม

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (ครูวลัยพรรณ)

ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4


https://line.me/R/ti/g/JdHVHoSUk3


ครูธีรพล ฤทธิไตรภพ

ม.5/7 จ32205 ภาษาจีน 3 ,ม.4/6 จ31206 ภาษาจีน 1

ม.6/6 จ33205 ภาษาจีน 5 เรียนชดเชย โดยการทำงานส่งครับ

ครูสิรินัน ดวงเงิน

ชั้น ม.2/1-2/4 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 อ22101 รหัส google meet https://meet.google.com/ofr-yaym-dfn

ม.5/4-5/7 อ 32203 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3 รหัส google Meet https://meet.google.com/ofr-yaym-dfn

ม.4/1 อ 31209 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัส https://meet.google.com/ofr-yaym-dfn


ครูเจนจิรา อินต๊ะสงค์

ม.1/1 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : zgq-vzfy-prd

รหัส google classroom : 3x6ae34

ม.1/2 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : gsf-unit-mrf

รหัส google classroom : g2fnf7c

ม.1/3 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : adu-zvtb-amj

รหัส google classroom : nmyys5n

ม.1/4 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : spp-yjrc-emx

รหัส google classroom : xfblb7b

ม.1/5 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : ita-uwyd-ssm

รหัส google clasroom : hiltj7b

ม.1/6 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : div-gkkw-psu

รหัส google clasroom : xbjrkri

ม.1/7 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : jqo-mjxi-uzh

รหัส google clasroom : 3s36hcy

ม.5/7 จ32203 ภาษาจีนฟัง-พูด 3 รหัส google meet :zxd-drcm-pqt

รหัส google clasroom : lrat27i

ม.6/6 จ33203 ภาษาจีนฟัง-พูด 5 รหัส google meet : ggk-msdy-afd

รหัส google clasroom : n2gfxf

mR.ANDY RIA QIULOG


ครูชุติเทพ สารปา

ม.1/5 อ21101 ภาษาอังกฤษ รหัสGoogle Classroom : tmenkgh

ม.1/6 อ21101 ภาษาอังกฤษ รหัสGoogle Classroom : vqf5tm3

ม.1/7 อ21101 ภาษาอังกฤษ รหัสGoogle Classroom : n7gno3o

ครูปรษร สุริยะรังสี

ม.3/5 อ 23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

http://line.me/ti/g/WAp1HHLx7R

ม.3/7 อ 23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

http://line.me/ti/g/1nE_f0PnXd

ม.3/8 อ 23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

http://line.me/ti/g/yHwx6wxWmN

ครูเบญจวรรณ ใจวงค์

ม.1/4 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : spp-yjrc-emx รหัส google clasroom : xfblb7b

ม.1/5 จ21201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัส google meet : ita-uwyd-ssm รหัส google clasroom : hiltj7b

ม.4/4 จ30203 ภาษาจีนฟัง-พูด1 รหัส google classroom : pdlqnyp ลิ้งก์google meet: https://meet.google.com/lookup/d6gj7nhcq2?hs=179

ม.4/5 จ30203 ภาษาจีนฟัง-พูด1 รหัส google classroom: tad6sh3 ลิ้งก์google meet: https://meet.google.com/lookup/hmpwmjm4wi?hs=179