ห้องเรียนคณิตศาสตร์

ครูบุศรา ขัดทองคำ


ครูวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์

ม.6 (ทุกห้อง) ติดตั้ง Appliccation Webex

https://obectrial.webex.com/join/noomton.4

ครูปาณิสรา ครองตาเนิน

ม.5/1-5/3 และ ม.5/6 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม : https://meet.google.com/drg-vumd-spx

ม.5/1-5/3 และ ม.5/6 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม : https://discord.gg/83SkgZJK

ครูธนกฤต มากบุญ

ม.1.
ระดับชั้น ม.3 ค23101 ผ่านไลน์กลุ่ม. ระดับชั้น ม.1. ค21101. ผ่านไลน์กลุ่ม

ครูจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย

Chat

ครูปานวาด วัชรชวาลา

ม.1/5 ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ ogznki4

ม.1/6 ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ c37qwjb

ม.1/7 ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ kkccc3g

ม.4/1 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ ehfphgg

ม.4/2 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ 66qkcbv

ม.4/3 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ ubwrfkn

ม.4/4 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ jjd2b2d

ม.4/5 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ qffgpys

ม.4/6 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ g3awv66

ม.4/7 ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส Google Classroom คือ lcra5r7


ครูอิศรินทร์ นายหว่าง

ม.1/3 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: bav2fqy

ม.1/4 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: po554yz

ม.1/5 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: qafa3u7

ม.1/6 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: npa3fig

ม.1/7 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: 74cvnf2

ม.2/6 ค2/203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน และ ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รหัส Google Classroom: gymqif7

ม.2/7 ค2/203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน และ ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รหัส Google Classroom: krtnexc

ม.3/1 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: mxjgkkg

ม.3/2 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: 4heydkd

ม.3/3 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: zog7qzu

ม.3/4 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: 6bqlzkb

ม.3/5 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: vrz6rki

ม.3/6 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: typ4lod

ม.3/7 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: mt6frvy

ม.3/8 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน รหัส Google Classroom: z4rbhie