ห้องเรียนการงานอาชีพ

ครูเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก

ม.2/6,2/2 ง 20256 งานเขียนแบบ

คาบที่1 และคาบ5 นักเรียนรับใบงานไปทำที่บ้าน

ครูแจ่มจันทร์ งามตา

ม.4/1-4/6 ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน1

ม.6/6 ง30266 มารยาทและการสมาคม ช601

ครูจิรกานต์ วงศ์ลังกา

ม.1/2 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/kka-jziw-biw

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4107629115950532

ม.1/3 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/orr-ehbq-cco

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3988036761317840

ม.1/4 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/chq-vncs-osv

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3932435460188600

ม.1/5 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/pjt-gxkf-fku

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4010683002302966

ม.1/6 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/qhe-pejv-fmx

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4060879883993945

ม.1/7 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/htg-sojf-ftg

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4022443217846427

ม.4/6 วิชางานใบตอง (ง30225) Google meet : https://meet.google.com/zys-vzkm-gdg

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/5991041164254444

ม.5/6 วิชาขนมอบ (ง30227) Google meet : https://meet.google.com/iyj-yzta-sjw

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3408776015850009

ม.5/7 วิชางขนมอบ (ง30227) Google meet : https://meet.google.com/boj-kxyb-uzj

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3082622478523834


ม.1/1 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/isd-sjzy-teq

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/5719106134827315

ม.1/2 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/kka-jziw-biw

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4107629115950532

ม.1/3 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/orr-ehbq-cco

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3988036761317840

ม.1/4 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/chq-vncs-osv

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3932435460188600

ม.1/5 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/pjt-gxkf-fku

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4010683002302966

ม.1/6 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/qhe-pejv-fmx

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4060879883993945

ม.1/7 วิชาการงานอาชพพื้นฐาน 1 (ง21101) Google meet : https://meet.google.com/htg-sojf-ftg

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/4022443217846427

ม.4/6 วิชางานใบตอง (ง30225) Google meet : https://meet.google.com/zys-vzkm-gdg

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/5991041164254444

ม.5/6 วิชาขนมอบ (ง30227) Google meet : https://meet.google.com/iyj-yzta-sjw

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3408776015850009

ม.5/7 วิชางขนมอบ (ง30227) Google meet : https://meet.google.com/boj-kxyb-uzj

กลุ่ม messenger facebook : https://www.facebook.com/messages/t/3082622478523834


ครูอำไพ หิริโอ

ระดับชั้น ม.5 ง32101 Line กลุ่มวิชาการงานม.5/1-ม.5/6ระดับชั้นม.6 ง33101 Lineกลุ่มวิชาการงาน ม.6/1-ม.6/6

ครูกฤษฎางค์ สุขเกษม

ม.3/1 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet zaz-juty-ikg

ม.3/2 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet sej-hoyb-xgx

ม.3/3 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet kvn-fmwi-pbu

ม.3/4 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet bik-uuge-mno

ม.3/5 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet euz-yyzo-zst

ม.3/6 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet ykx-crzk-sau

ม.3/7 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet vdh-uywb-bmb

ม.3/8 ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน5 รหัส Google Meet cze-hzsv-ijw


ม.3/1 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet ngh-tmzy-ogy

ม.3/2 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet rhm-cfhb-ztg

ม.3/3 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet pbe-dicy-xdx

ม.3/4 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet yxf-zmpq-jcc

ม.3/5 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet fpr-hgap-fmi

ม.3/6 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet ijc-oxie-vcp

ม.3/7 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet nyp-iidg-utu

ม.3/8 ง30204 หลักการผลิตข้าว รหัส Google Meet xfr-enmv-nfn

ครูอโนรัช โคแล

ม.2/4​ ว​ิชาการงานอาชีพพื้นฐาน​ ง22101 https://line.me/R/ti/g/gVyt16Ccva

ม.2/7​ https://line.me/R/ti/g/Uj437mjLpU

ม.2/1https://line.me/R/ti/g/aFuX4p2Bb6

ม.2/2​ https://line.me/R/ti/g/pGZKrzqOEF

ม.2/3​ https://line.me/R/ti/g/hPSg6NnMEZ

ม.2/5​ https://line.me/R/ti/g/3AXtwqEs6q

ม.2/6​ https://line.me/R/ti/g/I3rv2QI-bW