ห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูพรรณี ใจสาร


ครูสุภาพร หลักคำ

ม.4/1-4/6 วิชา แนะแนว 1 รหัส ก31901 ไลน์

ม.5/1-5/7 วิชา แนะแนว 3 รหัส ก32901 ไลน์

ม.6/1-6/6 วิชา แนะแนว 5 รหัส ก33901 ไลน์

ครูปานฤทัย บ้านคุ้ม

ม.1/1 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : 6rnahjd

ม.1/2 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : r3gw74e

ม.1/3 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : 5i4ev4i

ม.1/4 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : 4c2wft7

ม.1/5 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : 5ms2c2i

ม.1/6 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : ulo2kp4

ม.1/7 : ก21901 (กิจกรรมแนะแนว 1) รหัส Google Classroom : vly5lj4

ม.2/1 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : lhdufav

ม.2/2 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : dzh5vxl

ม.2/3 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : matkaeq

ม.2/4 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : 5rwizap

ม.2/5 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : 334laht

ม.2/6 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : zlnixst

ม.2/7 : ก22901 (กิจกรรมแนะแนว 3) รหัส Google Classroom : 6vu6sgn

ม.3/1 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : cxcnrd4

ม.3/2 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : wvz4jn7

ม.3/3 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : xuwd2mq

ม.3/4 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : mwftaoj

ม.3/5 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : jh3jgzf

ม.3/6 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : gclj3ko

ม.3/7 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : tlmi4rf

ม.3/8 : ก23901 (กิจกรรมแนะแนว 5) รหัส Google Classroom : hodhefh