ภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม ไหว้ครู
กิจกรรม UOB Money 101 : Teen Edition
กิจกรรม วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2565
กิ
จกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
กิจกรรม ทำบุญวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร และเปิดป้ายอาคารเรียน "ชมพูพันธุ์ทิพย์" และศูนย์ HCEC และทอดผ้าป่าสามัคคี
กิจกรรม ปลูกวันแม่ และงานอาเซียน
กิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 2565
ต้อนรับรองผู้อำนวยการฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 2565

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และทำบุญเปิดใช้เสาธงชาติ

วันไหว้ครู

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บูรณาการกิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พิธีเข้าประจำกอง

พิธีบำบวงบวงสรวงและประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

โครงการอ่านสารสันติภาพในวันสันติภาพสากล2563

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทิน คงสนุ่น

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กีฬาสี Set1 Set2

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า

โครงการพลังงานสัญจร

ธรรมสนามหลวง

วันเกี่ยวข้าว Set1 Set2

โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4

กิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year 2020

-Video


การแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

TUPKLN ROV Tournament

นักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม

ค่ายดาราศาสตร์

งานวันวิชาการ เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร One Project One Classroom

งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

งานราตรีศรีเขลางค์

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห้องเรียนพิเศษ

รับรางวัล TUPKLN ROV Tournament

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ม.2 ม.3