บุคลากร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล