บุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล