ดาวโหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

คำสั่ง ปีการศึกษา 2564

182 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
158 แต่งตั้งผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564
157 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
156 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
155 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2564
154 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน
140 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปลายภาคผ่านระบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
131 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้ำงความสำเร็จในการทำงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

128 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขตกัลยา “การเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

112 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (ชุดที่
2)
111 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (ชุดที่ 1)

107 แต่งตั้งคณะกรรมการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2564
106 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564
099 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4 + 6model) ประจำปีการศึกษา2564
093 แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและTo number one ประจำปีการศึกษา 2564

087 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน

083 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดและการส่งต่อประจำปีการศึกษา 2564

081 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

079-080 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

061 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่ 2)

060 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน/รับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

056 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้ำงชั่วคราวรายเดือนแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาพลศึกษาและครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

048 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

044 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

024 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

023 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

020 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีกํารศึกษา 2563

016 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2563

006 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


คำสั่ง ปีการศึกษา 2563

195 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Foreign Language Day Merry Christmas and Happy New Year 2021 ประจำปีการศึกษา 2563

184 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

165 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

151 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้านอาคารเรียนตึก 4 ชั้น

146 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล

129 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาไทย

104 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

029 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

014 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562

012 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทําบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลําปาง


คำสั่ง ปีการศึกษา 2562

226 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา2562

225 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

222 แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

221แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

220 (แก้ไข ชั้น ม.6) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

209 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

192 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

183 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีภายใน

176 คำสั่งประชุมผู้ปกครอง 2-2562

171 คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำวัน 2-2562

170 คำสั่ง งานหลวงพ่อเกษม เขมโก62

165 คำสั่ง-แต่งตั้งครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับ

164 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

163 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบตามโครงสร้าง

คำสั่งเวรรักษาการ

ปี 2564

185 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
184 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
139 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
113 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2564
108 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

105 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
097แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

076 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
067 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

058 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
045 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564
018 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
009 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


ปี2563

200 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564

191 แก้ไขแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

178 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

175 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ปรับปรุง)

161 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

149 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

143 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

136 แก้ไขแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563

098 แก้ไขแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

073 แก้ไขแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2563

065 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถำนที่ราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2563

049 แก้ไขและแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

040 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563 - พฤษภาคม 2563

017 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563

ปี 2562

208 แก้ไข แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวหญิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

196 แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

194 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

172 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี 2563