วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่ คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล ”ปรัชญาของโรงเรียน

“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”

“Academic and Ethical Excellence”คติพจน์ประจำโรงเรียน

“สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี”

ความพร้อมเพียงแห่งหมู่ ทำให้เกิดสุขอัตลักษณ์ของนักเรียน

“ มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" สิ่งแวดล้อมดี "