ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ในปีพุทธศักราช 2514 – 2516 ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมาก มีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอ และ ต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนัก ความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้ จำนวน 522 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9 กิโลเมตร [ ** วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน 278 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ] แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีกดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นพ้องต้องกันให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้ ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม เขมโก ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่ และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน) วันที่ 14 มีนาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียนแห่งใหม่นี้ ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517 วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” เปิดรับนักเรียนทั้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ( ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา ) มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร เมื่อนางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง , สถานีอากาศอเมริกัน อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว โรงเรียนเขลางค์นคร ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ฯและในวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มาอยู่ในที่บุกเบิก และเปิดเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2518 ในปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2535 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ผอ.สศจ. ลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2536 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ ผอ.สศจ. แม่ฮ่องสอน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2540 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ เถียรประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2542 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ เถียรประภากุล ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สศจ. ลำปาง และได้แต่งตั้งนางจุรีย์ สร้อยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 ได้แต่งตั้งนางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายบุญเรือง ถาคำฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน กิ่วลมวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้งนายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง นายเกตุ เปี้ยอุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จ วนชยางค์กูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นครการเปลี่ยนผ่านจากเขลางค์นคร สู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 13 โรงเรียนเป็น 14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ดังนั้น นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร , นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ , นายมนัส อินตานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ฯ ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ , สมาคมผู้ปกครอง-ครู ฯ, สมาคมศิษย์เก่า , ผู้ปกครอง, คณะครู, นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร “