ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายบุญทวี วิทยาคุณ

ที่อยู่: เลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐

สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการจัดการเรียน การสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน ๔ แผนการเรียน ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ ดังนี้

๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

๒) แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์

๓) แผนการเรียนอังกฤษ – จีน

๔) แผนการเรียนอังกฤษ – ไทย – สังคม

โครงการพิเศษ : โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ขนาดของโรงเรียน : โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูลอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค

๑) ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๒,๐๐๐ V ๕๐ F/hz - W และไฟฟ้า ขนาด ๒๓๐ V Single - W

๒) ประปา จากประปาภายในโรงเรียน

๓) โทรศัพท์ จากบริษัท TOT จำกัดมหาชน

๔) น้ำดื่ม จากประปาภายในโรงเรียน

๕) น้ำใช้ จากประปาภายในโรงเรียน

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๐๔๗๕ โทรสาร ๐๕๔-๒๓๐๖๐๓ Email :tup-kln@hotmail.com


๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

จำนวน (คน)

ผู้บริหาร ๔

ข้าราชการครู ๕๘

พนักงานราชการ -

ครูอัตราจ้าง ๙

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๒๓

รวมทั้งหมด ๙๔


๓ ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๑,๑๓๔ คน