วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม  “วันสุนทรภู่”  เพื่อรำลึกและสดุดี กวีเอกสุนทรภู่ โดย  นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูริต คันธชุมภู  ประธานเปิดงาน กิจกรรมที่จัดให้มี อาทิเช่น  อ่านกลอนสดุดี ท่านสุนทรภู่ ,แข่งขันร้องเพลง-ประกวดตัวละคร ในวรรณคดี  ฯลฯ    ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท)
ดูภาพเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดแข่งขันฟุตบอลชายระหว่าง ทีมครู กับ ทีมนักเรียน  เป็นการเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาคณะสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยมี  ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน  ร่วมเชียร์ให้กำลังใจ ตลอดการแข่งขัน   ในการนี้  ผอ.ภูริต คันธชุมภู ได้ให้เกียรติมอบรางวัลต่างๆ แก่นักกีฬาและกองเชียร์ หลังเสร็จการแข่งขัน   ดูภาพเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดให้มีกิจกรรม พัฒนาบุคลากร หลักสูตร “Coaching Skill for Teacher by Points of you” ให้กับคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร และครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา ๑๑ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน โดยมี นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ให้เกียรติเป็นประธาน วิทยากรอบรม ดร.นารา  กิตติเมธิกุล ผู้ช่วยคณบดี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  และคณะ  _ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอพียง (พัฒนวิท)  ดูภาพเพิ่มเติม

 กิจกรรมอบรม นักเรียนชั้น ม.ปลาย หลักสูตร “ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย” (Transformation to Success) for Students   โดย คณะวิทยากร 1. ดร.นารา  กิตติเมธิกุล ผู้ช่วยคณบดี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  และคณะ  _ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอพียง (พัฒนวิท)   .. วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดูภาพการอบรม

  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ณ หอประชุมนรนันทชัยชวลิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)   ดูภาพเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  นักเรียนแกนนำ ยสร. และวิทยากร สปสช.  ได้จัดกิจกรรม ขยายผลหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย  ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒวิท )  ดูภาพเพิ่มเติม

  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงโยธวาฑิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร นำโดยครู ปนัดพงษ์ มหาแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง    ณ ห้าแยกข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ดูภาพเพิ่มเติม

  วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  งานธนาคารโรงเรียน  โดย ผู้จัดการธนาคารออมสินออมสิน สาขาน้ำโท้ง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ คณะครูที่เป็นคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน , นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน รุ่นที่ ๗  พร้อมทั้งแนะนำ นักเรียนคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน รุ่นที่ ๘   ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท)  ดูภาพเพิ่มเติม

  วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  งานสภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยมีครูเริง ขัดทะเสมา ครูสมเกียรติ สิ่นอิ่ม และ คณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง    ดูภาพเพิ่มเติม

  วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้รับทราบนโยบายของโรงเรียน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน คัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน และพบครูที่ปรึกษาของนักเรียนตนเอง      ดูภาพเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดีที่่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้       ดูภาพเพิ่มเติม

  วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ แสดงความยินดี นายพิษณุ ชัยปัญญา ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีบุคลากรของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในเขต สพม.๓๕ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ       ดูภาพเพิ่มเติม

  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการภูริต คันธชุมภู นำตัวแทนฝ่ายบริหาร - คณะครู รดน้ำดำหัว ขอพร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร :-  ผอ.สายสมร เจริญจันทร์แดง  เนื่องโอกาส เทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ๒๕๖๑

  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการภูริต คันธชุมภู นำตัวแทนฝ่ายบริหาร - คณะครู รดน้ำดำหัว ขอพร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร :-  ผอ.เบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ เนื่องโอกาส เทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ๒๕๖๑

  ๑๘ เม.ย.๒๕๖๑ -ผู้อำนวยการภูริต คันธชุมภู นำฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร รดน้ำดำหัวขอพร นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี ๒๕๖๑ .. ณ บ้านสวน ต.ชมภู อ.เมือง จ.ลำปาง

 ๑๘ เม.ย.๒๕๖๑ - ผู้อำนวยการภูริต คันธชุมภู นำฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร รดน้ำดำหัว รักษาการผู้อำนวยการเขตฯ, รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๕ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ .. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕   ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 ๑๘ เม.ย.๒๕๖๑ - รองผู้อำนวยการ ณัฐวุฒิ ยะรินทร์ นำคณะครูและบุคลากร รดน้ำดำหัวและขอพร จาก ผู้อำนวยการภูริต คันธชุมภู เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย ปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์

 

  ๑๘ เม.ย.๒๕๖๑ - ผู้อำนวยการภูริต คันธชุมภู นำคณะครู บุคลากร สักการะบูชาและสรงน้ำ พระพุทธเขลางค์ ,รูปหล่อหลวงพ่อเกษมเขมโก , ศาลพระภูมิ เจ้าที่ สิ่งที่เคารพบูชาในโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย

  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เขลางค์นคร นำโดย รองผู้อำนวยการ  ณัฐวุฒิ ยะรินทร์   ศึกษาดูงาน โครงการ โรงเรียนสีขาว, โครงการ ห้องเรียนสีเขียว  ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อ.สามเงา  ตาก    วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  ภาพเพิ่มเติม

   คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เขลางค์นคร นำโดย รองผู้อำนวยการ  ณัฐวุฒิ ยะรินทร์   ศึกษาดูงาน  การผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  ภาพเพิ่มเติม

  ผู้อำนวยการ ภูริต คันธชุมภู เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปงานประจำปี ๒๕๖๐  ของคณะครู และ บุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  (พัฒนวิท )  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาพเพิ่มเติม

      รองฯ ณัฐวุฒิ ยะรินทร์ ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น จากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สภาผู้ปกครองและครู แห่งประเทศไทย ซึ่งมี ดร.นิวัตร นาคะเวช เป็นนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส อ.เมือง นครศรีธรรมราช

      ภาพ การแสดงชุด King of king  งานวันวิชาการ ๖๐ " เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร "    ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) .. วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

        https://youtu.be/kQfL3s3getk     วิดีโอ การแสดงชุด King of king  งานวันวิชาการ ๖๐ " เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร "    ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) .. วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

      กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนในรูปแบบ โครงงานทำมาหากินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร" _ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประธานพิธีเปิดงาน ฯ มอบเกียรติบัตร ให้ตัวแทนหน่วยงาน สถานศึกษา ที่ร่วมงานออกงาน จัดนิทรรศการ ในงาน "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) _ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     นายภูริต คันธชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวรายงานต่อประธาน นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เปิดงานวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร" ปีการศึกษา ๒๕๖๐   _ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร นำคณะบริหารโรงเรียน ร่วมวางพวงมาลา บวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ณ บริเวณมณฑลพิธีที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     " ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒,ม.๓ ประกอบอาหาร(2) " กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     " ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒,ม.๓ ประกอบอาหาร(1) " กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 " ฐานผจญภัย (๒) ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒ "  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 " ฐานผจญภัย (๑) ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒ "  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 เปิดกองลูกเสือ เช้า ศุกร์ที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๑ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นประธาน ปิด การชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ม.๒ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ  # ๑  , # ๒   กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ม.๒ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มอบของที่ระลึกให้กับ วิทยากร มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ได้จัดกิจกรรม “เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดกิจกรรม “เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

     " ฐานการเรียนรู้ " ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ " กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     " ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ ประกอบอาหาร " กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 

     ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.๒ " เดินทางไกล "(3) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 

     ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.๒ " เดินทางไกล "(2) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 

     ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.๒ " เดินทางไกล "(1) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 

      " ลอดถ้ำเสือ "(2) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

 

      " ลอดถ้ำเสือ "(1) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

     นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

    นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๓ , ม.๖ ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส เพื่อร่วมมือในการแก้ปัญหาผลการเรียน อันอาจทำให้ไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในการอบรมนักเรียนแกนนำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำแนวปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปขยายผลในชั้นเรียน เผยแพร่สู่ชุมชน ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( พัฒนวิท ) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำแนวปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปขยายผลในชั้นเรียน เผยแพร่สู่ชุมชน ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( พัฒนวิท ) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หลังเสร็จสิ้น กิจกรรมติวเข้ม นักเรียนชั้น ม.๖ โครงการ " ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ " ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท)

  กิจกรรมติวเข้ม นักเรียนชั้น ม.๖ โครงการ " ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ " ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) โดยวิทยากรคณะครูจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีนักเรียนจาก ๑๑ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

  การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร .. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมติวเข้ม นักเรียนชั้น ม.๖ ตามโครงการ " ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ " ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) โดยมีนักเรียนจาก ๑๑ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๑.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ๑๒๓ คน ๒. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ๔๗ คน ๓. โรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา ๓๖ คน ๔.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ๒๒ คน ๕.แม่ทะวิทยา ๒๑ คน ๖. เมืองมายวิทยา ๑๗ คน ๗.โป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก ๑๖ คน ๘. สบจางวิทยา ๑๔ คน ๙.เวียงตาลพิทยาคม ๑๐ คน ๑๐.กิ่วลมวิทยา ๘ คน ๑๑.เกาะคาวิทยาคม ๖ คน รวมทั้งหมด ๓๒๐ คน

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดกิจกรรมสอนเสริม O-NET ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒–๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทานตะวัน และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท)

การปลูกและจำหน่ายผลผลิต ผักปลอดสารพิษ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนงานวิชาเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

  การเข้าร่วมงาน OCOP–OSOP ของผู้บริหาร คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ,  ร่วมพิธีเปิด, นำชุดการแสดงชุด KING OF KING และ โครงงานของนักเรียนไปร่วมจัดนิทรรศการ  .. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร   ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑   

 นายภูริต คันธชุมภู ผูอำนวยการฯ, นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู นักเรียน ร่วมงาน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม งานนิทรรศการ OCOP – OSOP “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ๒๕๖๐ สรรค์สร้างทักษะการคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยโครงงานสะเต็ม”   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
...   ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

 พญ. พลอยทิพย์ และ พญ. เพชรลดา จันทร์ศิริโยธิน มอบทุนการศึกษา ให้กับ นร. รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ ๔ โดยผ่านกิจกรรมสโมสรโรตารีแม่วัง จังหวัดลำปาง
.. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑

 รองผู้อำนวยการฯ ณัฐวุฒิ ยะรินทร์ นำตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีถวายถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
.. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑

 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มอบเกียรติบัตร และช่อดอกไม้ ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อาคารหอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  .. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร นำคณะครู ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล และร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อาคารหอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  .. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  มอบเกียรติบัตร ให้ผู้ปกครองที่เป็น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ที่เข้าประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมทานตะวัน .. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน
เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูริต คันธชุมภู , นางสิริณีย์ บุญฟู ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ดำเนินการประชุม  ณ ห้องทานตะวัน
.. วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

  คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทศพร ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ บริเวณมณฑลพิธี มณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก (ศาลากลางหลังเก่า) ..๑๑ ม.ค.๒๕๖๑

  นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร , รองผู้อำนวยการฯ , ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฯ พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมร้องเพลง สวัสดีปีใหม่ ในกิจกรรม สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ _ ณ บริเวณหน้าเรือนพยาบาล _วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

 ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำคณะบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ปี ๒๕๖๐ ที่ทางจังหวัดลำปางจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ ที่ได้มีพระราชดำริในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง ( ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘) เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง _ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (หอประชุมพัฒนวิท) .. ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

 การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หน่วยสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาทั้ง ชั้นตรี-โท-เอก โดยกลุ่มสาระฯ สังคมฯ เป็นคณะประสานงานการจัดสอบ ในการนี้ ผอ.ภูริต คันธชุมภู ได้ให้การต้อนรับ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ที่มาเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ด้วย .. ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบายของโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดย  ผอ.ภูริต คันธชุมภู และฝ่ายบริหาร ดำเนินการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง , มอบทุนการศึกษาให้กับ นร. และผู้ปกครองรับผลการเรียน ๑/๖๐ จากครูที่ปรึกษา นร. ... ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) .. ๒๙ ต.ค. ๖๐

  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง .. พฤ.๒๖ ตุลาคม.๒๕๖๐

  คณะครู-นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้ เห็นความสำคัญของงานพระราชพิธีและการเข้าร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างถูกต้องเเละถูกวิธี _ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนวิท) .. พ.๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ผอ.ภูริต คันธชุมภู พร้อม ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู , กรรมการสภานักเรียน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย .. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง .. จ.๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

หอประชุมพัฒนวิทย์ สถานที่ ฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ และ มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ ในเขตอำเภอเมืองลำปาง  .. จิตอาสาทั้งหมด จะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ ในช่วงงาน พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ฝ่ายบริหาร ,คณะครู-นักเรียน, แม่ค้าขายอาหาร ร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ โรงอาหารใหม่ของโรงเรียน โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ : นายสมพร วะเท ให้เกียรติ เป็นประธาพิธี  ี .. ศ. ๒๐ ต.ค. ๖๐

ฝ่ายบริหาร, คณะครู _ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ _ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ลำปาง.. ๑๓ ต.ค.๖๐

ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำฝ่ายบริหาร , ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธี วางพวงมาลาวันคล้ายวันพิราลัย (๕ ต.ค.๒๔๖๕) พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต _ เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย (องค์ที่ ๑๓), ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย .. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อเจ้าบุญวาทย์ฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง .. ๕ ต.ค.๖๐

ผอ.ภูริต คันธชุมภู พร้อมตัวแทนครู-นักเรียน ส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ ( ที่คณะครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น ) สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ _ให้นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง _ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง .. ๕ ต.ค.๖๐

คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหาร, คณะครู  นำโดย นายสมพร วะเท , ผอ.ภูริต คันธชุมภู เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ครูมนัส อินตานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ต.อ.พ.ข.น., ครูบำนาญ อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ร.ร.เขลางค์นคร .. ณ วัดบ้านดงม่อนกระทิง จ.ลำปาง .. คืนวันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐

ต.อ.พ.ข.น. จัดมุทิตาจิต บายศรีสู่ขวัญ, มอบของที่ระลึก ให้ครูเกษียณอายุราชการ ทั้ง ๔ ท่าน โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา , อดีตผู้อำนวยโรงเรียน, อดีตครูที่เกษียณอายุราชการ, คณะครู บุคลากร และตัวแทนบริษัทร้านค้าต่างๆ ให้เกียรติร่วมงาน  .. ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท ) .. ๒๘ ก.ย.๖๐

ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำคณะครูและนักเรียน ต.อ.พ.ข.น. ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย วันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๐ ... ณ บริเวณวงเวียนรอบเสาธงชาติ ของโรงเรียน .. ๒๘ ก.ย.๖๐

ต.อ.พ.ข.น. ร่วมประชุมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๔ .. ณ โรงแรมเซนทารา จ.อุดรธานี .. ๒๕-๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

นร.ชั้น ม.๓/๕-๓/๗ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักธรรม จริยธรรม นำพา ห่างไกลยาเสพติด ... ณ วัดท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว ... ศ.๘ ก.ย. ๒๕๖๐

ตัวแทน นร.ทุกชั้นเรียน เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมต้นกล้าครอบครัวในโรงเรียน เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณี _ จัดโดยศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ลำปาง _ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท ) .. อ.๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ขอขอบคุณ _ หจก. อนันตภัณ์ลำปาง ที่นำรถแทรกเตอร์ มาสนับสนุน กิจกรรมโครงการ " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ " ของโรงเรียน ในการเตรียมดินและปลูกกล้าข้าว ในแปลงนาของโรงเรียน .. ๓๐-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ประดับเข็มพระเกี้ยวเงิน นร.หญิง - พิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว ให้กับ นร.ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และตระหนักในความเป็นลูกพระเกี้ยวน้อย _ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท) โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมประดับเข็มให้กับนักเรียน. ... พฤ. ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

ประดับเข็มพระเกี้ยวทอง นร.ชาย - พิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว ให้กับ นร.ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และตระหนักในความเป็นลูกพระเกี้ยวน้อย _ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท) โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมประดับเข็มให้กับนักเรียน. ... พฤ. ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐