FB: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
FB: เขลางค์นคร
   .:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ ลป.
   .:  กองทุน กบข.
   .:   ยื่นรับบำนาญด้วยตนเอง
   .:  งานทะเบียนวัดผล สพฐ.
   .:   พัฒนาครูและบุคลากร
   .:   ระบบปัจจัยพื้นฐาน นร.

 


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายอนันต์    ตั้งเจียมศรี          

นายกสมาคมศิษย์เก่า

2.

พ.ท.ชัยอารีย์    แก้วสาร

อุปนายก คนที่ 1

3.

นายนครชัย    ฟูสามป๊อก

อุปนายก คนที่ 2

4.

นายภัคพล    ยศสุรินทร์ 

สาราณียกร

5.

นายจตุพร   จันทรมา

ผู้ช่วยสาราณียกร

6.

ร.ต.ต.เภา   วงค์คำ      

ปฏิคม

7.

นายเดชา    เชื้อบุญยืน

ผู้ช่วยปฏิคม

8.

นายอาคม    จันมะโน

ผู้ช่วยปฏิคม

9.

นายนิเวศน์    มาน้อย

ผู้ช่วยปฏิคม

10.

น.ส.พรรณอร    สารสืบ

นายทะเบียน

11.

จ.ส.อ.สมบุญ    ทิพย์ปลูก

ผู้ช่วยนายทะเบียน

12.

นายสมชาย          ธิช่างทอง

ผู้ช่วยนายทะเบียน

13.

นายสำราญ          สุวรรณ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

14.

พ.ต.ท.สันติ    จันทร์ศักดิ์       

ประชาสัมพันธ์

15.

พ.ต.ท.หญิง ชนัด    บุญยฤทธิ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

16.

นายประสิทธิ์    วงศ์ชมพู

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

17.

นายธนนาถ    บุญธรรม

สวัสดิการ

18.

นายนิติพัฒน์    วรรธนพัชร์

ผู้ช่วยสวัสดิการ

19.

นายสุรินทร์    ธิสาระ

ผู้ช่วยสวัสดิการ

20.

นางธันฐภัทร์    สุธนันท์พงษ์

เหรัญญิก

21.

น.ส.พัชรี    ภักดี         

ผู้ช่วยเหรัญญิก

22.

น.ส.เกียรติษฎา    ไชยแสนวัง

ผู้ช่วยเหรัญญิก

23.

นายสุชาติ          ทาสิทธิ์

เลขานุการ

24.

นายเดช    สุธรรมปวง 

ผู้ช่วยเลขานุการ

25.

นายมนตรี    จำปาคำ

ผู้ช่วยเลขานุการ


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-226 932 , 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND