FB: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
FB: เขลางค์นคร
   .:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ ลป.
   .:  กองทุน กบข.
   .:   ยื่นรับบำนาญด้วยตนเอง
   .:  งานทะเบียนวัดผล สพฐ.
   .:   พัฒนาครูและบุคลากร
   .:   ระบบปัจจัยพื้นฐาน นร.

 


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

 

นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู

2.

นายภูริต   คันธชุมภู

อุปนายกคนที่ 1

3.

นายอนันต   ตั้งเจียมศรี

อุปนายกคนที่ 2

4.

นายเด็ดครินทร์   วงศ์อ๊อด

นายทะเบียน

5.

นางสาวสุภาพร   หลักคำ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

6.

นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์

ปฏิคม

7.

นางศศิวิมล   มิ่งเชื้อ

ผู้ช่วยปฏิคม

8.

นางแสงเดือน   ชิยานุพงศ์

ผู้ช่วยปฏิคม

9.

นางเพ็ญมาศ   อุฬารโชค

เหรัญญิก

10.

นางโสรัตยา   เกตุสวัสดิ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

11.

นางมารวย   ธรรมวงค์

ผูู้้ช่วยเหรัญญิก

12.

นายสุรินทร์   สุวรรณ

ประชาสัมพันธ์

13.

นายอัคเรศ   สมเปิง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

14.

นายธนาธิษณ์   ใจโต

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

15.

นางจีระภา   บุญทกูล

สาราณียกร 

16.

นางกาญจนา   จิ๋วบาง

ผู้ช่วยสาราณียกร

17.

นางนันทมาลี   วะเท

ผู้ช่วยสาราณียกร

18.

นางศรวณีย์   ไชยวงศ์บุตร

สวัสดิการ

19.

นายจตุภัทร   สุขโสด

ผู้ช่วยสวัสดิการ

20.

นางสมบูรณ์   ขวัญวงษ์

ผู้ช่วยสวัสดิการ

21.

นางนพวรรณ   ช่วยบุดดา

เลขานุการ

22.

นางณัชชารีย์   ศิวัฒน์นิธิกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-226 932 , 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND