FB: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
FB: เขลางค์นคร
   .:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ ลป.
   .:  กองทุน กบข.
   .:   ยื่นรับบำนาญด้วยตนเอง
   .:  งานทะเบียนวัดผล สพฐ.
   .:   พัฒนาครูและบุคลากร
   .:   ระบบปัจจัยพื้นฐาน นร.

 

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

               ในปีพุทธศักราช  2514 – 2516  ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมาก       มีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัด
อีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  และ   โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง     ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมด
ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอ  และ ต่างจังหวัด
สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนัก  ความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น

               จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปาง
ก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้
ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้ 
จำนวน   522    ไร่      3  งาน      93  ตารางวา  ห่างจากศาลากลางจังหวัด   9  กิโลเมตร 
[ **  วันที่  7  ตุลาคม  2519  ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ  คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน  278  ไร่  1 งาน  96  ตารางวา  ]

              แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน 
ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก
ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงมีความเห็นพ้องต้องกัน
ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้  ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

              ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม  เขมโก  ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์)  เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท  เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่  และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)   

            วันที่ 14 มีนาคม 2517  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผน
กับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียน
แห่งใหม่นี้  ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517

             วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร”  เปิดรับนักเรียนทั้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

             ในปีการศึกษา 2517  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย   (  ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา )  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร 

             เมื่อนางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์   มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ  รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2  กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง  , สถานีอากาศอเมริกัน  อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว


             โรงเรียนเขลางค์นคร  ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ฯ
และในวันที่  30  พฤษภาคม 2518  โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   มาอยู่ในที่บุกเบิก และเปิดเรียน ในวันที่ 1  มิถุนายน  2518    
             ในปีการศึกษา 2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางสาวสายสมร  เจริญจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2534  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรชาติ  ช่วงฉ่ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
           ปีการศึกษา 2535  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์  ผอ.สศจ. ลำปาง       มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2536  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ     ผอ.สศจ. แม่ฮ่องสอน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
           ปีการศึกษา 2540  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
           ปีการศึกษา 2542  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล 
ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สศจ. ลำปาง  และได้แต่งตั้งนางจุรีย์  สร้อยเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 ได้แต่งตั้งนางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง  นายบุญเรือง  ถาคำฟู  ผู้อำนวยการโรงเรียน     กิ่วลมวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้งนายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายเกตุ  เปี้ยอุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จ    วนชยางค์กูล    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
          ปีการศึกษา 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายภูริต  คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร

การเปลี่ยนผ่านจากเขลางค์นคร สู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

    

     ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  13 โรงเรียนเป็น  14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการสมพงษ์  พลสูงเนิน  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
            เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ นายภูริต คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู  จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
            ดังนั้น นายภูริต คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,  นายสมพร  วะเท  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ , นายมนัส  อินตานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ฯ   ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ , สมาคมผู้ปกครอง-ครู ฯ, สมาคมศิษย์เก่า , ผู้ปกครอง, คณะครู, นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน  ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
            10  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร  เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
            29  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-226 932 , 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND