วัดผล ประเมินผล

 

เศรษฐกิจพอเพียง

 

** แผน การวัดผลประเมินผลการเรียน 2560 

1

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  ( 17 หน้า โดย อ.พรรณี ใจสาร )

 

** รายงานกำหนดหน่วย การจัดการเรียนการสอน 1/2560  
สาระฯ  วิทย์  / คณิต / อังกฤษ / ไทย / สังคม
           ศิลป / การงาน / สุข-พละ / พัฒนาผู้เรียน

2

แบบฟอร์ม จัดทำหน่วยบูรณาการ ฯ  ( 5 หน้า )
 

 

3

แบบฟอร์ม จัดทำแผนบูรณาการ ฯ  

 

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

4

เรื่องเล่า ประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง  โดย อ.พรรณี ใจสาร  

 

กำหนดการสอน/รายงานการจัดการเรียนการสอน 2558

5

เรื่องเล่า ประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง  โดย อ.ระวีวรรณ โพธิ์มั่น

1

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

6

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ ปศพพ            

2

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

7

เอกสารประกอบการวิเคราะห์แผนฯบูรณาการหลัก ปศพพ   

3

แบบประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้

 

 

4

แบบสังเกตชั้นเรียน

 

การวิจัยในชั้นเรียน

 

   

แบบฟอร์ม การเขียนการวิจัยในชั้นเรียน  ( 7 หน้า )  โดย อ.อิสรา คำธัญวงษ์

5

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน

 

  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  ( 17 หน้า )  

6

แบบประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

7

แบบประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

การเขียนโครงการ

 

           > ฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562    

           > วิสัยทัศน์-อัตลักษณ์-พันธกิจ-เป้าประสงค์  

           > นโยบาย สพฐ.2562  

 
 
 

8

แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน

 

9

แบบขออนุญาตนักเรียนไปทำกิจกรรม

 

10

แบบแจ้งการขาดเรียน

 

11

บันทึกรายงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

 

12

แบบสรุปผล การเข้าร่วมประชุม

 

13

แบบประเมิน IOC (ความสอดคล้อง ข้อสอบ-มาตรฐานการเรียนรู้ )

 

14

แบบสรุปผล การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

15

ฟอร์มสรุปงาน-ประจำปีการศึกษา-2560  

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู จำแนกตามระดับคุณภาพ 13 ตัวชี้วัด  ( 2561) 

 
 

บันทึกข้อความ ขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  (2561)

 
 

 

 
 

 

 

     
 

 

 
 

 

 

TQA & ร.ร. มาตรฐานสากล

 1- การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน

 2- แบบเสนอหัวข้อ-ขออนุมัติ-เสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 3- แนวทางการจัดการเรียนการสอน-ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

 4- ตัวอย่าง-ใบกิจกรรมจัดการเรียน-IS1-IS3

 5- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ


 

SAR :  Self Assessment Report ( รายงานการประเมินตนเอง )

 

  แบบฟอร์ม  SAR   แบบฟอร์ม SARรายบุคคล 2560  

  ข้อมูล  SAR โรงเรียน

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ,  ตอนที่ ๒ , ตอนที่  ๓ , ๒. ผลการดำเนินงาน , ๓. ผลการจัดการเรียนรู้  , ๓.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ , ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช

 

   คำนำ , ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน , ๔. ข้อมูลครูและบุคคลากร , ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ , ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา , ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

             ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ , ๑๑. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ปี ๒๕๕๘ , ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ(รอบสาม)

 

 ปก SAR และ เกณฑ์การประเมิน

ปกรายงานการประเมินตนเอง(กลุ่มสาระฯ)

ปกรายงานการประเมินตนเอง

ภาคผนวก เกณฑ์การประเมิน

 

SAR กลุ่มสาระฯ

     SARกลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 1

SARกลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 3

                          SARกลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 6

     SARกลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 2

SARกลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 4

 

 

SAR รายบุคคล

     SARส่วนบุคคล เขลางค์55 11 Feb 2013 edition

 

ประเมินรายบุคคล

           ประเมินตามตัวชี้วัด เป็นรายบุคคล

ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ตัวชี้วัด 1.1

ตัวชี้วัด 3.1

ตัวชี้วัด 6.1

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ม.1

ตัวชี้วัด 1.2

ตัวชี้วัด 3.2

ตัวชี้วัด 6.2

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ม.2

ตัวชี้วัด 1.3

ตัวชี้วัด 3.3

ตัวชี้วัด 6.3

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ม.3

ตัวชี้วัด 1.4

ตัวชี้วัด 3.4

ตัวชี้วัด 6.4

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ม.4

ตัวชี้วัด 1.5

ตัวชี้วัด 4.1

 

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ม.5

ตัวชี้วัด 1.6

ตัวชี้วัด 4.2

 

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ม.6

ตัวชี้วัด 2.1

ตัวชี้วัด 4.3

   

ตัวชี้วัด 2.2

ตัวชี้วัด 4.4

   

ตัวชี้วัด 2.3

     

ตัวชี้วัด 2.4

     

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

คู่มือประเมิน การพัฒนาสมรรถนะครู 2556

>>  คู่มือการประเมิน การพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล