นาย ประเวช  อินสม  

นายอำนวย  ทิมจรัส

         

นาย อาณัติ  เถียรประภากุล

 

นายมนัส  ทาสุรินทร์

         

นาง จุรีย์  สร้อยเพชร

 

นาย วิจารณ์  สมมะโน

         

นาย สุรินทร์  ยุรี

 

นาย สาโรจน์  แก้วอรุณ

         

นาย จรัส  รินคำ

 

นาย ทรงศักดิ์  สาแก้ว

         

นาย พิพัฒพงษ์  อนุสสรราชกิจ

 

นาย อรรณพ  อุณจะนำ

         

นาย ศักดิ์ชีวิน  วัฒโล

 

นาง พวงผกา  แก้วขจร

         

นาย บุญเรือง  ถาคำฟู

 

นาง อนงค์  ตากัน

         

นาย สมคิด  สุวรรณธานี

 

นาง สมสวย  ยะจินะ

         

นาย สันติ  ธัชโอภาส

 

นางศรีรีตน์  ธิต๊ะ

         

นาง วิไลภรณ์  คำภีระปาวงค์

 

นาง สุพิน  อุ่นหน่อ

         

นาย สุริยะ  ศรีสุข

 

นาง ลัดดา  กลิ่นวงษ์

         

นาย สมบุญญา  ไชยทนุ

 

นาย รัชวุฒิ  ปรารถนา

         

นาย ณัฐวุฒิ  ยะรินทร์

 

นางปริศนา  วรรณารักษ์
 

ปีการศึกษา 2533

สายสมร เจริญจันทร์แดง

สุรินทร์ ยุรี

มนัส ทาสุรินทร์

อำนวย ทิมจรัส

 

น.ส. สายสมร  เจริญจันทร์แดง

นายสุรินทร์  ยุรี

นายมนัส  ทาสุรินทร์

นายอำนวย  ทิมจรัส

 

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2538

นายประดิษฐ์  จันทร์แสนตอ

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ

นางพวงผกา  แก้วขจร

นายบุญเรือง ถาคำฟู

นายจรัส  รินคำ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2541

นายอาณัติ  เถียรประภากุล

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ

นางสมสวย  ยะจินะ

นายทรงศักดิ์  สาแก้ว

นายศักดิ์ชีวิน  วัฒโล

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2542

นายอาณัติ  เถียรประภากุล

นายพิพัฒพงษ์  อนุสสรราชกิจ

นายอำนวย  ทิมจรัส

นายทรงศักดิ์  สาแก้ว

นายศักดิ์ชีวิน  วัฒโล

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2543

นางจุรีย์  สร้อยเพชร

นายพิพัฒพงษ์  อนุสสรราชกิจ

นายอำนวย  ทิมจรัส

นายทรงศักดิ์  สาแก้ว

นายอรรณพ  อุนจะนำ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2544

นางจุรีย์  สร้อยเพชร

นางอนงค์  ตากัน

นายอำนวย  ทิมจรัส

นายสันติ  ธัชโอภาส

นายอรรณพ  อุนจะนำ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2545

นางจุรีย์  สร้อยเพชร

นางอนงค์  ตากัน

นายอำนวย  ทิมจรัส

นายสมคิด  สุวรรณธานี

นายสันติ  ธัชโอภาส

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2546

-

นางจุรีย์  สร้อยเพชร

-

นายอำนวย  ทิมจรัส

นายสุริยะ  ศรีสุข

นายสันติ  ธัชโอภาส

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2547

-

นางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์

นางวิไลภรณ์  คำภีระปาวงศ์

-

นายสุริยะ  ศรีสุข

นายสันติ  ธัชโอภาส

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


ปีการศึกษา 2549

นางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์

นางวิไลภรณ์  คำภีระปาวงศ์

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นายสุริยะ  ศรีสุข

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


ปีการศึกษา 2550

 

นายบุญเรือง  ถาคำฟู

นางวิไลภรณ์  คำภีระปาวงศ์

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นายสุริยะ  ศรีสุข

-

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


ปีการศึกษา 2551

นายบุญเรือง  ถาคำฟู

นางวิไลภรณ์  คำภีระปาวงศ์

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นางลัดดา  กลิ่นวงษ์

นายสุริยะ  ศรีสุข

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


ปีการศึกษา 2552

นายบุญเรือง  ถาคำฟู

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นางวิไลภรณ์  คำภีระปาวงศ์

นางลัดดา  กลิ่นวงษ์

นายสุริยะ  ศรีสุข-

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


ปีการศึกษา 2553

สุพิน อุ่นหน่อ

ศรีรัตน์ ธิต๊ะ

ลัดดา กลิ่นวงษ์

สมบุญญา ไชยทนุ

นายบุญเรือง  ถาคำฟู

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นางศรีรัตน์  ธิต๊ะ

นางลัดดา  กลิ่นวงษ์

นายสมบุญญา  ไชยทนุ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เกษียณอายุราชการ  30 ก.ย.53

 

ออกไปเป็น ผอ.รร.วัดสบจาง  พย.53

 

 


ปีการศึกษา 2554

ทวีเดช สัตย์ต่อชาติ

สุพิน อุ่นหน่อ

ลัดดา กลิ่นวงษ์

รัชวุฒิ ปรารถนา

สมบุญญา ไชยทนุ

นายทวีเดช  สัตย์ต่อชาติ

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นางลัดดา  กลิ่นวงษ์

นายรัชวุฒิ  ปรารถนา

นายสมบุญญา  ไชยทนุ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เกษียณอายุราชการ  30 ก.ย.54

 

 

 

 


ปีการศึกษา 2555-56

นายเกตุ  เปี้ยอุตร

นางสุพิน  อุ่นหน่อ

นางลัดดา  กลิ่นวงษ์

นายรัชวุฒิ  ปรารถนา

นายสมบุญญา  ไชยทนุ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เกษียณอายุราชการ  30 ก.ย.56

ย้ายไป  ร.ร.ลำปางกัลยาณี ตค.56

ย้ายไป  ร.ร.ลำปางกัลยาณี  ตค.56

 

 


ปีการศึกษา 2556-2557

 

นายภูริศ  คันธชุมภู

นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์

 

นายรัชวุฒิ  ปรารถนา

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รับตำแหน่ง  พ.ย.56

รับตำแหน่ง  พ.ย.56

 

 

รับตำแหน่ง ผอ. ร.ร. แม่สันวิทยา  มีค.57


ปีการศึกษา 2557-58   สพม.35  ประกาศให้ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร “   29 ก.ค. 2557

 

นายภูริศ  คันธชุมภู

นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์์

นางปริศนา  วรรณรักษ์์

นายรัชวุฒิ  ปรารถนา

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และ บริหารงานทั่วไป

 

   

รับตำแหน่ง  พ.ค.57

   

ปีการศึกษา 2559-60

 

นายภูริศ  คันธชุมภู

นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์์

นางปริศนา  วรรณรักษ์์

นายรัชวุฒิ  ปรารถนา

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และ บริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   

 

เกษียณอายุราชการ  30 ก.ย.60