FB: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
FB: เขลางค์นคร
   .:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ
   .:  กองทุน กบข.
   .:   ยื่นรับบำนาญด้วยตนเอง
   .:  งานทะเบียนวัดผล สพฐ.
   .:   พัฒนาครูและบุคลากร
   .:   ระบบปัจจัยพื้นฐาน นร.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    * งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
                   ระดับเขตพื้นที่ สพม.๓๕ [ กลุ่ม สพม. ลำปาง ๑ ] ...   ๗-๘ ก.ย. ๒๕๖๐   >> : คลิก

                    ** งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
                   ระดับภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร ...   ๑๓-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐   >> : คลิก

                    ตารางเรียน นักเรียน 2 / 60 >> : ชั้น ม.1 , ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3 , ชั้น ม.4 , ชั้น ม.5 , ชั้น ม.6

                    ตารางสอนครู >> : วิทย์ , คณิต , สังคม , ไทย , ต่างประเทศ , สุข-พละ , ศิลปะ , กอท. , แนะแนว

............................................................................................................................................................................

                    คำสั่ง >> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลางภาค ๒/๒๕๖๐ 

                    คำสั่ง >> นำ นร. ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน  จังหวัดลำปาง  ปี ๒๕๖๐  

                    คำสั่ง >> กรรมการประเมินการอ่าน ตามแนวทาง PISA   ครั้งที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  

                    คำสั่ง ให้บุคลากรไปราชการ " ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ " >> ระดับชั้น ม.๑  , ม.๒  , ม.๓  , ม.๔  , ม.๕  , ม.๖  

                    คำสั่ง >> แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬา–กรีฑาคณะสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

                    คำสั่ง >> แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ปี ๒๕๖๐  

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น ๒/๒๕๖๐  

                    คำสั่ง >> แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน  

                    คำสั่ง เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ >> เดือน ธ.ค. ๖๐ - ม.ค.๖๑ * *

.....................................................................................................................................................................

กิจกรรม ต.อ.พ.ข.น.      ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่่  หรือคลิก   Facebook

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จ.ลำปาง ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ณ แปลงนาข้าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ปี ๒๕๕๙Login >
คลังข้อสอบ ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
** DLIT (Distance Learning Information Technology)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลังสื่อการสอน DLIT (DLIT Resources)

ดาวน์โหลด...เอกสารและวีดีโอ ประกอบการเรียนรู้ จากห้องเรียน DLIT

 

-------------------------------------------------------------------------------------

* * แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN สำหรับครูทุกท่าน ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            :   ศาสตร์ พระราชา


***************************************

เชิญชวน ครูและนักเรียน ฝึกฝน ทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
>>>>: ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
>>> : ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท


   

 
 
   
โหลด ฟอร์ม เอกสารวิชาการ  
ระบบงานสารบรรณ 
ทะเบียนพรรณไม้
แผนผัง ฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนผัง แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
   

 

 

 


      ม.1    |    ม.2   |    ม.3   |   ม.4   |   ม.5   |   ม.6   |

 
 

 
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-230 475 (บริหารทั่วไป), 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND