FB: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
FB: เขลางค์นคร
   .:  กระทรวงศึกษาธิการ
   .:  สำนักงาน สพฐ.
   .:  สพม. เขต 35
   .:  สพป. ลป. เขต 1
   .:  สลิบเงินเดือน
   .:  สกสค. ลำปาง
   .:  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   .:  สหกรณ์ ครูสามัญ ลป.
   .:  กองทุน กบข.
   .:   ยื่นรับบำนาญด้วยตนเอง
   .:  งานทะเบียนวัดผล สพฐ.
   .:   พัฒนาครูและบุคลากร
   .:   ระบบปัจจัยพื้นฐาน นร.
   .:   Logbook Teacher ก.ค.ศ

 
ประกาศ รับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

กรอกข้อมูล สมัครเข้าเรียน >> คลิกที่นี่
อ่าน รายละเอียด เพิ่มเติม
> คลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง คณะกรรมการจัด กิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ, วันเกียรติยศ, วันอำลาพระเกี้ยว ๒๕๖๑   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลปลายภาค ๒/ ๒๕๖๑   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง ผู้กำกับ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง ครูที่ปรึกษา, หัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้ง ครูเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑   

                    คำสั่ง >> แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

                    คำสั่ง เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ >> เดือน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒  

..........................................................................................................................................................................................

                    ดาวน์โหลด >> แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู จำแนกตามระดับคุณภาพ 13 ตัวชี้วัด   

 ดาวน์โหลด >> ฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียน นักเรียน 2 / 61 >> : ชั้น ม.1 , ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3 , ชั้น ม.4 , ชั้น ม.5 , ชั้น ม.6  

      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 61 >> : ชั้น ม.1 , ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3 , ชั้น ม.4 , ชั้น ม.5 , ชั้น ม.6  

                    ตารางสอนครู >> : วิทย์ , คณิต , สังคม , ไทย , ต่างประเทศ , สุข-พละ , ศิลปะ , กอท. , คอม , แนะแนว  

................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ต.อ.พ.ข.น.      ดูเพิ่มเติม คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่่  หรือคลิก   FacebookLogin >
คลังข้อสอบ ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
** DLIT (Distance Learning Information Technology)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลังสื่อการสอน DLIT (DLIT Resources)

ดาวน์โหลด...เอกสารและวีดีโอ ประกอบการเรียนรู้ จากห้องเรียน DLIT

 

-------------------------------------------------------------------------------------

* * แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN สำหรับครูทุกท่าน ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            :   ศาสตร์ พระราชา

***************************************

เชิญชวน ครูและนักเรียน ฝึกฝน ทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
>>>>: ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
>>> : ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท


   

 
 
   
โหลด ฟอร์ม เอกสารวิชาการ  
ระบบงานสารบรรณ 
ทะเบียนพรรณไม้
แผนผัง ฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนผัง แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
   

 

 

 


      ม.1    |    ม.2   |    ม.3   |   ม.4   |   ม.5   |   ม.6   |

 
 

 
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel. 054-230 475 (บริหารทั่วไป), 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)    Fax 054-230 603    Email :tup-kln@hotmail.com

Copyright By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School Lampang THAILAND